Realizacje


Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM

    Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7 w Krakowie na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. W dniu 9 października 2018 r. została zawarta umowa nr 141.2711.33.2018 pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim-Collegium Medicum w Krakowie a firmą RE-Bau Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową pomieszczeń w budynku UJ CM przy ul. Medycznej 7 na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM wraz z dostawą maszyn i urządzeń, wyposażenia technicznego oraz infrastrukturą techniczną […]

Termomodernizacja budynków UJ CM

W dniu 31 marca 2017 roku Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą “Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego–Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul.Medycznej 9 w Krakowie”. Celem tego projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W wyniku realizacji zaplanowanych działań termomodernizacyjnych założono osiągnięcie następujących efektów […]