Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM

   

Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7 w Krakowie na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM.

W dniu 9 października 2018 r. została zawarta umowa nr 141.2711.33.2018 pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim-Collegium Medicum w Krakowie a firmą RE-Bau Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową pomieszczeń w budynku UJ CM przy ul. Medycznej 7 na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM wraz z dostawą maszyn i urządzeń, wyposażenia technicznego oraz infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Umowny termin zakończenia całości robót budowlanych upływa w dniu 16 kwietnia 2020 r. Do tego terminu wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany zapisami ww. umowy uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. W chwili obecnej trwają czynności odbioru końcowego, realizowane przez powołaną Decyzją nr 1 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium z dnia 2 stycznia 2020 roku Komisję odbiorową, pracującą pod kierownictwem Kierownika Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Pani Marty Walczak.


Powrót