Termomodernizacja budynków UJ CM

W dniu 31 marca 2017 roku Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą “Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego–Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul.Medycznej 9 w Krakowie”. Celem tego projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych. W wyniku realizacji zaplanowanych działań termomodernizacyjnych założono osiągnięcie następujących efektów bezpośrednich:

  • rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 485,58 Mg CO2/rok,
  • zmniejszenia zużycia końcowej energii cieplnej o 7 834,80 GJ/rok,
  • zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej –1 764 727,00 kWh/rok,
  • oszczędności energii elektrycznej w wysokości 10,75 MWh/rok,
  • oszczędności energii cieplnej w wysokości 7 796,09 GJ/rok.

Ogólna wartość projektu to 23 852 693,69 zł, przy dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 11 901 927,62 zł.

Termomodernizacja budynku przy ul. Czystej 18

     

W dniu 1 grudnia 2018 roku odbył się odbiór końcowy robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Zakładu Diagnostyki Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Czystej 18 w Krakowie. Odbiór ten potwierdził, że powyższe roboty budowlane zostały wykonane poprawnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową, a ich jakość nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wykonawcą przedmiotowych robót była wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Firma Usługowo-Handlowa EL-DOR Jacek Pohorelsky, z siedzibą przy ul. Sewera 2a w Krakowie. Końcem stycznia 2020 roku w budynku przy ul. Czystej 18 został przeprowadzony audyt energetyczny ex-post, który potwierdził osiągnięcie w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji założonych efektów w zakresie oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9

    

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 14 czerwca 2018 r. została zawarta umowa nr 141.2711.9.2018 na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją kompleksu budynków Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Umowę tę zawarto z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna, z siedzibą w Krynicy, przy ul. Pułaskiego 29, 33-380 Krynica. W dniu 22 czerwca 2018 roku nastąpiło protokolarne przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano w technologii fasady słupowo-ryglowej oraz w technologii elewacji „mokrej” nowe elewacja na segmentach A i B (ściany zachodnie), segmentach C, D, E, G, H, I, J, częściowo F. Do wykonania pozostały prace związane z wykonaniem nowej elewacji na wschodniej ścianie budynku A oraz pozostałej części wschodniej ściany segmentu F. Po ich zakończeniu zostanie wykonana nowa elewacja na wschodniej ścianie budynku B. Zakończenie całości prac związanych z termomodernizacją kompleksu budynków Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Medycznej 9 w Krakowie zaplanowano na 30 października 2020 r.


Powrót